Historie - Nørager

Historien bag Nørager Varmeværk A.m.b.a.

Opstarten

Nørager Varmeværk så første gang dagens lys ved stiftende generalforsamling den 28. maj 1958, efter at Nørager Borger- og Håndværkerforening havde afholdt flere møder med det formål at få etableret et varmeværk i byen.  Efter undersøgelse af diverse lokationer, blev Brugsforeningens gamle ladebygning på det nuværende torv blev købt til nedrivning og senere opførelse af et varmeværk. Ved etableringen af varmeværk var der tilmeldt 24 forbrugere, men ved produktionsopstart den 15. oktober samme år havde yderligere 42 forbrugere tilmeldt sig – således at det samlede antal forbrugere nu var oppe på 66. Varmeværkets første bestyrelse bestod ved opstarten af malermester Herluf Christensen, snedkermester Chr. Andersen, foderstofuddeler Jacob Jensen, tømmerhandler Nielsen-Hannerup og tekstilhandler Ejlif Andersen.

Samarbejdet med Nørager Elektricitetsværk

Varmeværkets placering på det nuværende torv gav gode muligheder for samarbejde med Nørager Elektricitetsværk, der havde til huse i den nuværende Sparekasse. Samarbejdet bestod i, at elværket leverede det varme spildevand – kølevand fra elværket til varmeværket til 3 % af elværkets omkostninger til olie. Samtidig påtog elværkets daværende bestyrer, Roland Madsen sig også hvervet som varmeværkets varmemester. I 1963 stoppede samarbejdet mellem varmeværket og elværket, og dermed idéen om et kraft-varmeværk, da elværket lukkede efter 55 års virke som følge af stadig dårligere vilkår for lokal elproduktion.

Udvidelser af varmenettet i Nørager by i 1960’erne og 1970’erne

Allerede i 1960 skete den første udvidelse af varmeværkets net. 22 nye forbrugere på Mejlbyvej og Anlægsvej meldte sig til værket. Nu var værket på 90 forbrugere. Med forlængelsen af Anlægsvej og etableringen af sideveje til Anlægsvej steg andelen af forbrugere kraftigt – først til 140 forbrugere i 1964 og til 163 forbrugere i 1965. Dog skal det lige tilføjes at olieprisen var kraftigt nedadgående i 1960’erne. I 1969 var værket oppe på 198 forbrugere – som følge af Nørager bys boligmæssige udvikling i 1960’erne. I 1970 kunne værket notere sig 202 forbrugere. I årene 1975-1979 blev der i Nørager bygget nyt lægehus, ny bank og ny kommunal administrationsbygning – alle nye forbrugere under Nørager Varmeværk. Samtidig skete udstykningerne af Solhøj i 5 etaper, Torsvang og Mølleparken også i disse år, men varmeværket fik ikke dækning i alle udstykningerne i disse år.

Byggeri af nyt værk

Efterhånden som kapaciteten og antallet af forbrugere steg, var udvidelsesmulighederne for det daværende værk ved at være udtømt, besluttede bestyrelse i 1980 at udflytte værket til det gamle baneareal vest for den nye kommunale administrationsbygning – et projekt, der ville koste ca. 2. mio kr. I april 1980 kom det endelige tilbud på et nyt varmeværk, og den 1. januar 1981 kunne det nye værk indvies af den daværende formand Allan Rasmussen.

Overgang til gas – udvidelse til kraft-varmeværk

Da naturgassen i 1988 kom til Nørager, skulle varmeværket tage stilling til den fremtidige opvarmningsform. Blandt mulighederne var en installering af et moderne naturgasfyret kraftvarmeanlæg. Dette anlæg kunne dække en stor del af varmeproduktionen. Anlægget havde også en produktion af elektricitet (ca. 1/3 af den samlede produktion), og gjorde det derved mulig at producere el, både til et brug, men også til salg af el. Denne el, som produceres, sælges videre til Himmerlands El-Forsyning. Ved installering af dette anlæg gik værket fra at være et varmeværk til et kraft-varmeværk.

De seneste år

I de seneste år har Nørager by haft en god udvikling, hvad angår udstykninger i byen. Senest er kommet udstykningerne på Egebakken og Banevænget. I dag opererer værket med følgende kapacitet:

Caterpillar 3516 årgang 1992 med ydelse på 1,035 kWh el samt ca. 1500 mWh varme.

Caterpillar 3516 årgang 1999 med ydelse på 1,035 kWh el samt ca. 1500 mWh varme.

Dan-Stoker Gaskedel med en ydelse på 3,2 mWh varme.

Samlet årsproduktion på ca. 5500 mWh el og 11500 mWh varme (2011).

Som samlet skal betjene Nøragers ca. 450 forbrugere.

 

I 2015 fusionerede Nørager Varmeværk med Aalestrup Varmeværk - og blev til Aalestrup-Nørager Energi a.m.b.a. - AN Energi. 

 

Formænd gennem tiderne:

1958-1965 – Herluf Christensen, malermester

1965-1970 – Ejlif Andersen, manufakturhandler

1970-1973 – Harry Byrialsen, el-installatør

1973-1985 – Allan Rasmussen, lærer

1985-2009 – Kaj Bonde Larsen, postbud

2009-2015 – Ellegaard Larsen, chauffør